Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

Οι εργασίες ενίσχυσης του οδικού δικτύου και προστασίας του υφιστάμενου στα κατάντι του οδικού δικτύου πέτρινου περιμετρικού τοιχίου αντιστήριξης, περιλαμβάνουν την κατασκευή μικροπασσάλων και του αντίστοιχου κεφαλοδέσμου. Οι πάσσαλοι είναι κατασκευασμένοι σε γραμμική απόσταση 1 μέτρου, έχουν διάμετρο 300χιλ και κυμαινόμενο μήκος από 4 έως 12 μέτρα ανάλογα της φυσιολογίας του εδάφους και της εμφάνισης του υγιούς βραχώδους υποβάθρου.

Το συνολικό μήκος εφαρμογής των μικροπασσάλων εκτείνεται μηκοτομικά περίπου σε απόσταση 2.500μ. και πριν την έναρξη των κύριων εργασιών, εκτελέστηκε πρόγραμμα δοκιμών.

Οι πάασαλοι διεισδύουν 2 μέτρα εντός του υγιούς βραχώδους υποβάθρου και έχουν ελάχιστο μήκος που υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 2 μέτρα το ύψος του υφιστάμενου και υπό προστασία πέτρινου περιμετρικού τοιχίου.

Η διάτρηση επιτυγχάνεται με περιστροφική μέθοδο και χρήση αρίδας και ολοκληρώνεται με χρήση υδραυλικής σφύρας (DTH) εντός του υγιούς βραχώδους υποβάθρου.

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι εργασίες προστασίας πρανών εκσκαφής περιλαμβάνουν την κατασκευή ή μη μικροπασσάλων διαμέτρου 300χιλ. και μήκους σε συνδυασμό με προεντεταμένες ή παθητικές αγκυρώσεις και οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, σε εδαφικά ή βραχώδη πρανή αντίστοιχα, ενώ το βάθος εφαρμογής εκτείνεται στα 12 μ.

Φωτογραφίες στα παρακάτω link: