Οι εργασίες προστασίας πρανών εκσκαφής περιλαμβάνουν την κατασκευή περίπου 1.000 ιλώσεων διαμέτρου 100χιλ. μήκους 8 έως 10 μέτρων και συνολικού μήκους 9.000 μέτρων σε συνδυασμό με την έκχυση οπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος C20/25 πάχους 10 εκατοστών συνολικής επιφάνειας 5.800 μ2 και αποστραγγιστικών οπών μήκους 6 έως 8 μέτρων και συνολικού μήκους 360 μέτρων. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 6 καταστροφικές δοκιμές εξόλκευσης των ιλώσεων με σκοπό την διερεύνηση της φέρουσας ικανότητάς τους σε διάφορα σημεία και βάθη. Το βάθος εφαρμογής της αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής ήταν συνολικά 24 μέτρα χωρισμένο σε 2 ζώνες βάθους 12 μέτρων με ενδιάμεσο αναβαθμό-πατάρι (μπαγκίνα) πλάτους 2 μέτρων.

Επίσης στο τελικό δάπεδο εκσκαφής, εκτελέστηκαν διερευνητικές διατρήσεις άοπλων μικροπασσάλων διαμέτρου 100χιλ. μήκους 10 μέτρων, με σκοπό την διερεύνηση και αντίστοιχη πλήρωση τυχόν εδαφικών ρηγμάτων στην ζώνη θεμελίωσης του κτιρίου.