Αττική, 2018

Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στον Κηφισό ποταμό (παρά την οδό Λ. Κοτσώνη, από Τρεις Γέφυρες μέχρι τεχνικό εκβολής ρέματος Αχαρνών) για άρση επικινδυνότητας

Για την αποκατάσταση των πρανών του Κηφισού ποταμού τα οποία και είχαν καταπτώσεις από πλημμυρικό φαινόμενο πραγματοποιήθηκαν γεωτεχνικές εργασίες αρχικά για την προστασία των πρανών του ποταμού  οι οποίες και περιελάμβαναν κατασκευή ηλώσεων και πετάσματος εκτοξευόμενου σκυροδέματος και κατόπιν κατασκευή μικροπασσάλων διαμέτρου Φ400 για τη θεμελίωση της εδαφόπλακας.

Το  εδαφικό προφίλ ειδικά στην κοίτη του ποταμού στην οποία και κατασκευάστηκαν οι μικροπάσσαλοι παρουσίαζε μεγάλες ιδιομορφίες καθώς όσο πλησιάζαμε στο κέντρο της κοίτης υπήρχαν κυρίως στρώσεις από φερτά υλικά έως να συναντήσουμε το αργιλικό/μαργαϊκό στρώμα.

Η κατασκευή των εδαφοηλώσεων έγινε με χρήση αεροσυμπιεστή. Η διάτρηση των μικροπασσάλων Φ400 έγινε με  Continuous Auger. H μέθοδος του Continuous Auger βασίζεται στη διάτρηση και τη μεταφορά υλικού προς την επιφάνεια.

Κατόπιν τοποθετούνται οι κλωβοί σιδηρού οπλισμού και παροχετεύεται τσιμεντένεμα για την πλήρωση τους.

Η συγκεκριμένη μέθοδος κατασκευής μικροπασσάλων  παρέχει:

  • Ποιοτικά ελεγμένη κατασκευή πασσάλων .
  • Αποφυγή της χρήσης σωλήνωσης και έτσι ταχύτερη διαδικασία κατασκευής μικροπασσάλων.
  • Οικονομικότερη κατασκευή του έργου.