Δήμος Αμαρουσίου, 2018

Μελέτη-κατασκευή χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο – πλατεία Ευτέρπης του δήμου Αμαρουσίου»

Εργολαβία: εργασίες αντιστήριξης

Η ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. ανάδοχος του έργου   «Μελέτη-Kατασκευή-Χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο Ιστορικό Κέντρο – Πλατεία Ευτέρπης του Δήμου Αμαρουσίου» ανέθεσε την υπεργολαβία εργασιών αντιστήριξης στην  SOLGRO Tεχνική Κατασκευαστική Ε.Π.Ε .

Οι  εργασίες που σχετίζονται με την αντιστήριξη  έχουν να κάνουν καταρχήν με την κατασκευή φρεατοπασσάλλων Φ800 και μικροπασσάλων Φ250/Φ270 οπλισμένων με ΗΕΒ160 όπου υπάρχει περιορισμός ύψους (λογω σκέπαστρων ή υπόστεγων του παρακείμενου σταθμού του ΗΣΑΠ). Κατόπιν και αφού οριοθετηθεί το περίγραμμα με την κατασκευή των πασσάλων κατασκευάζεται περιμετρικά κεφαλόδεσμος.

Ακολούθως πραγματοποιείται γενική εκσκαφή ανα στάθμες όπως αυτή προβλέπεται από την μελέτη και κατασκευάζονται προεντεταμένα  αγκυρια  καθώς και  πετάσμα από  εκτοξευόμενο σκυροδέμα. Στην περιοχή των μικροπασσάλων τοποθετούνται  μεταλλικές δοκοί (αντηρρίδες)  όπου υπάρχουν εσοχές για την αποφυγή της διασταύρωσης των αγκυρίων  και στρωτήρες (οριζόντιοι μεταλλικοί δοκοί 2UPN) για την υποδοχή των προεντεταμένων αγκυρώσεων.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ανά στάθμη εκσκαφής  εως και το τελικό δάπεδο και κάθε φορά κατασκευάζονται οι προβλεπόμενες  προεντεταμένες  αγκυρώσεις , οι στρωτήρες, οι αντηρίδες καθώς και το πέτασμα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα οπλισμένο με δομικό πλέγμα.