Νομός Αχαΐας, 2018

Γεωτεχνικές εργασίες – Κατασκευή φρεατοπασσάλων διαφόρων διαμέτρων συνολικού μήκους 211.000μ. & Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων (Pipe jacking) συνολικού μήκους 683μ. για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 113+000 – 123+500 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΟΥ

Εργοδότης – Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή: ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Φορέας κατασκευής Έργου: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Προϊσταμένη Αρχή: Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Ανάδοχος / Εργολάβος: Κ/Ξ GD INFRASTRUTTURE

Το παρόν Έργο, που αφορά στην κατασκευή της υποδομής της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής υψηλών ταχυτήτων Κορίνθου – Πατρών αποτελεί τη συνέχεια της ήδη μελετημένης και κατασκευασμένης Νέας Γραμμής Αθηνών-Κορίνθου. Το τμήμα, μήκους περίπου 10,5 km, αρχίζει από τα Αραχωβίτικα (Χ.Θ. 113+000), καταλήγοντας στη Χ.Θ. 123+500 στην περιοχή του Ρίου. Στο έργο περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των λοιπών δικτύων, στα σημεία που θίγονται από τις κατασκευές.

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα, τμήμα του οποίου αποτελεί το παρόν έργο, αποσκοπεί στον περιορισμό των ατυχημάτων, τη βελτίωση των ελληνικών μεταφορών με σιδηρόδρομο, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρόμου ως προς τα άλλα μεταφορικά μέσα, την επιβοήθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Πελοποννήσου αλλά και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα. Η γραμμή αυτή συνδέεται με τη γραμμή Πειραιάς – Θεσσαλονίκη – Σύνορα και μέσω αυτής με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σε όλο το μήκος της χάραξης ακολουθείται η υφιστάμενη Σιδ. Γραμμή η οποία βελτιώνεται οριζοντιογραφικά ώστε να αναβαθμιστεί επιτρέποντας ταχύτητες μελέτης Ve=90~120χλμ/ώρα.

Το φυσικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου αφορά:

  1. Την κατασκευή της υποδομής της Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου – Πάτρας από Χ.Θ. 113+000 έως τη Χ.Θ. 123+500, περίπου μέχρι και το υπόστρωμα επιδομής. Την κατασκευή ή/ και αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου, το οποίο ακολουθεί παράλληλα, ανάντη ή/ και κατάντη τη Ν.Σ.Γ. αποκαθιστώντας την επικοινωνία μεταξύ οικισμών και των παράπλευρων ιδιοκτησιών
  2. Την κατασκευή του συνόλου των απαιτουμένων Υδραυλικών Έργων για την προστασία της σιδηροδρομικής γραμμής.
  3. Την κατασκευή Οδικών και Σιδηροδρομικών Γεφυρών (Σ.Γ.) – τέσσερις σιδηροδρομικές γέφυρες & δέκα οδικές γέφυρες
  4. Την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής – Συνολικά κατασκευάζονται πενήντα επτά τοίχοι αντιστήριξης επί της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής & είκοσι δύο τοίχοι αντιστήριξης παράπλευρων και κάθετων οδών.
  5. Στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας κατασκευάζονται και δύο τεχνικά Cover and Cut.

Τεχνικό Cover&Cut Αγ. Βασιλείου (Χ.Θ. 115+879,802 – 116+505,77)
Το τεχνικό χαρακτηρίζεται ως τεχνικό σκεπασμένου ορύγματος με επανεπίχωση και εκσκαφή μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του φορέα (φορέας Cover & Cut).
Το εν λόγω τεχνικό έχει συνολικό μήκος 625,97m.
Δύο σειρές φρεατοπασσάλων θα δημιουργήσουν δύο παράλληλα πετάσματα, τα οποία θα οριοθετήσουν την εκσκαφή και θα λειτουργήσουν ως στοιχεία του μόνιμου φορέα. Το καθαρό άνοιγμα μεταξύ των επενδύσεων των φρεατοπασσάλων θα είναι 11,50m. Σε κάποιες θέσεις, για την προστασία των υπαρχουσών κατασκευών, κατά την προσωρινή εκσκαφή μέχρι την κάτω παρειά της πλάκας οροφής, θα κατασκευαστούν προσωρινοί πασσαλότοιχοι, πλησίον των κτιρίων.

Τεχνικό Cover&Cut 2 Ρίου (Χ.Θ. 119+718,60 – 120+110,80)
Το τεχνικό χαρακτηρίζεται ως τεχνικό ορύγματος με τη διαδικασία της εκσκαφής μετά τη μερική ολοκλήρωση της κατασκευής του φορέα (Cover&Cut).
Το εν λόγω τεχνικό έχει συνολικό μήκος 392,20m. Για το εν λόγω τεχνικό απαιτείται η κατασκευή σειράς πασσάλων εκατέρωθεν της ερυθράς. Η ερυθρά της Ν.Σ.Γ. στην αρχή του τεχνικού C&C βρίσκεται περίπου 9,00m χαμηλότερα της υφιστάμενης επιφάνειας του εδάφους. Το τεχνικό C&C διέρχεται από κατοικημένη αστική περιοχή και κατά συνέπεια είναι σε κοντινή απόσταση από ελάχιστα παραπλήσια κτίρια. Επίσης, το τεχνικό διασταυρώνεται με το τοπικό οδικό δίκτυο, τα υφιστάμενα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, καθώς και με αγωγούς όμβριων και απορροής των γειτονικών ορεινών όγκων.

Γεωτεχνικές συνθήκες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γεωτεχνικών ερευνών που έχουμε στην διάθεσή μας το υπέδαφος αποτελείται:

  •  Κυρίως από αργιλώδη-ιλυώδη αμμοχάλικα μέσης έως πυκνής απόθεσης που επιφανειακά και μέχρι το βάθος των 3-4 μέτρων εμφανίζονται σε περισσότερη χαλαρή κατάσταση. Από τα αποτελέσματα των κοκκομετρικών αναλύσεων στα δείγματα διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των αμμοχάλικων είναι ιδιαίτερα υψηλό, (περίπου της τάξης του 80%).
  • Ενδιάμεσα της κύριας εδαφικής στρώσης των αμμοχάλικων συναντώνται ενστρώσεις αμμωδών ιλυο-αργίλων μικρού πάχους με ασθενή μηχανικά χαρακτηριστικά.
  • Ο υδροφόρος ορίζοντας στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζεται στο βάθος των 8 -14 μέτρων, όπως διαπιστώθηκε και στην δοκιμαστική διάτρηση με ροή του υπόγειου ύδατος στην οπή και ανεξέλεγκτη εισροή εδαφικού υλικού με καταπτώσεις.

Από τα παραπάνω διαπιστώσαμε ότι λόγω της  φύσεως των εδαφικών σχηματισμών που θα συναντηθούν σε όλο το μήκος της υπόψη περιοχής, σε συνδυασμό με την έντονη υδροφορία κάτω από το βάθος των 12 μέτρων,  απαιτείται η λήψη μέτρων, ώστε η εκσκαφή της οπής των πασσάλων να εκτελεστεί  με ασφάλεια και σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις γεωτεχνικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή κατασκευής των πασσάλων, η διαδικασία που θα εφαρμόσει η Εταιρεία μας για την ασφαλή διάτρηση των πασσάλων σύμφωνα με την πολυετή εμπειρία μας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, (ΕΤΕΠ :ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-11-01-01-00:2009) είναι η ακόλουθη :

Σύμφωνα με τις παραπάνω γεωτεχνικές συνθήκες θα πρέπει κατά την διάρκεια εκσκαφής των πασσάλων να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση ανεξέλεγκτης ροής υπογείου ύδατος ή εισροής ποσοτήτων εδαφικού υλικού εντός της οπής.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να εφαρμοστεί η παρακάτω διαδικασία :

Η διάνοιξη της οπής θα γίνεται με περιστροφή και με κατάλληλα κοπτικά τύπου κουβά (BUCKET).

Λόγω της ύπαρξης των επιφανειακά χαλαρής απόθεσης αμμοχάλικων θα χρησιμοποιηθεί για την αντιστήριξη των παρειών εκσκαφής σωλήνωση με χαλύβδινο μανδύα μήκους 3  ως 4 μέτρων.  Με τον μεταλλικό αυτόν μανδύα, πέραν της συγκράτησης τοπικά των τοιχωμάτων της οπής θα εξασφαλίζεται η ασφαλής εργασία των εργαζομένων που εκτελούν επιφανειακές εργασίες και η σταθερότητα των μηχανημάτων. Η σωλήνωση θα τοποθετείται με τον διατρητικό εξοπλισμό μέσω στρέψης και εφαρμογή κατακόρυφης δύναμης, (pull down).

Στην συνέχεια και μέχρι το πέρας του πασσάλου η εκσκαφή θα γίνεται με χρήση διατρητικού υγρού μπεντονιτικού αιωρήματος, το οποίο πρέπει να γεμίζει την οπή μέχρι τον αρχικό χαλύβδινο μανδύα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκσκαφής ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεχής παροχή της οπής με μπεντονιτικό αιώρημα  ώστε να εξασφαλίζεται η  απαιτούμενη υπερπίεση πάνω από την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα.

Επισημαίνεται ότι η απαιτουμένη υπερπίεση του διατρητικού υγρού για την στήριξη των παρειών της οπής του πασσάλου εξαρτάται κυρίως από το είδος του στηρίζοντος υγρού, από την διάμετρο της διάτρησης, από το είδος του εδάφους, ειδικότερα από την διατμητική αντοχή του (gel strength) και στην περίπτωση χονδρόκοκκων  μη συνεκτικών εδαφών, από την κοκκομετρική τους διαβάθμιση, όπως αυτό εξ’ άλλου αναφέρεται και στην προδιαγραφή (ΕΤΕΠ :ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-11-01-01-00:2009,  παράγραφος 5.1.4).

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 4126 και 4127, που περιγράφουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του μπεντονιτικού αιωρήματος, αναφέρεται ότι για τα χονδρόκοκκα υλικά με χαρακτηριστική διάμετρο κόκκων D10 μεγαλύτερη από 5 mm,  απαιτείται διατμητική αντοχή του μπεντονιτικού αιωρήματος μεγαλύτερη από 70 Ν/m2, γεγονός που επιτυγχάνεται με αυξημένη ποσότητα του μπεντονίτη, (60-70 Kg/m3). Είναι προφανές από τα ανωτέρω ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως διατρητικό υγρό  το νερό,  δεδομένου ότι ούτε την απαιτούμενη διατμητική αντοχή έχει, ούτε είναι δυνατόν να δημιουργήσει μία στρώση φίλτρου στην επιφάνεια της οπής που είναι απαραίτητη για την παρεμπόδιση της κατάπτωσης του εδαφικού υλικού.

Μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής, και πριν αρχίσει η τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού, θα καθαρίζεται ο πυθμένας από τα χαλαρά προϊόντα εκσκαφής ή άλλα άχρηστα υλικά με τον εκσκαπτικό κουβά. Θα ελέγχεται ο μπεντονίτης σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην μέθοδο κατασκευής πασσάλων που σας έχει ήδη υποβληθεί. Το χρησιμοποιημένο μίγμα που επιστρέφει από τις εκσκαφές κατά την φάση της σκυροδέτησης, θα διοχετεύεται στο συγκρότημα αποάμμωσης, όπου θα γίνεται η αφαίρεση της άμμου με κοσκίνισμα και διαχωρισμό των στερεών.