Γεωτεχνικές Εργασίες στο έργο Ολοκλήρωση Κατασκευής Μικρής Περιμετρικής Οδού Πατρών και Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων Σ1 στην Περιοχή Αρόης

Νομός Αχαΐας, 2018

Κύριος του Έργου: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Ανάδοχος: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Υπεργολάβος Γεωτεχνικών: SOLGRO Ε.Π.Ε.
Αρχικός Προϋπολογισμός: Υ/Ε Εργασιών 300.000,00€

Α.  Ταυτότητα Έργου

Η εταιρεία ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. έχει αναλάβει την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της Μικρής Περιμετρικής Πατρών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Στα πλαίσια της Εργολαβίας αυτής, η εταιρεία SOLGRO, θα εκτελέσει την κατασκευή των γεωτεχνικών εργασιών του έργου. Την Μελέτη των γεωτεχνικών εργασιών έχει αναλάβει το Μελετητικό Γραφείο «Χάρης Π. Λάμαρη & Συνεργάτες».

Β.  Περιγραφή Γεωτεχνικών Εργασιών Έργου

Οι γεωτεχνικές εργασίες χωρίζονται σε δύο περιοχές του έργου. Η πρώτη αφορά αντιστήριξη πρανούς το οποίο εκτείνεται παράλληλα με τον άξονα της οδού από την Χ.Θ 0+150 έως την Χ.Θ. 0+980 και περιελάμβανε την κατασκευή οπλισμένων πασσάλων Φ1000 στον πόδα του πρανούς. Κατασκευάστηκαν συνολικά 93 τεμάχια, συνολικού μήκους 1.020 μέτρων. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκε γεωτρύπανο Casagrande B180 με κατακόρυφη μπούμα και τηλεσκοπικό Kelly. Το εκσκαπτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν τύπου κουβά Φ1000 με βίδια.

Η δεύτερη περιοχή εργασιών του έργου είναι το Τεχνικό Εξόδου στη Χ.Θ. 2+250 έως 2+421. Το Τεχνικό αυτό αφορά την υπογειοποίηση της οδού στο τμήμα αυτό λόγω της ύπαρξης ενός Ρωμαϊκού Υδραγωγείου και της επιλογής της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να διασωθεί και να αναδειχτεί. Η μελέτη προβλέπει ότι στο μήκος των 17 με 18 μέτρων όπου εκτείνεται το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο θα κατασκευασθούν 46 μικροπάσσαλοι διαμέτρου Φ273. Οι μικροπάσσαλοι αυτοί περνάνε 25 με 30 εκατοστά κάτω από το θεμέλιο του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου και θα λειτουργήσουν σαν fore polling κατά την φάση εκσκαφής της σήραγγας. Η διάταξή τους είναι οριζόντια και η απόσταση από κέντρο σε κέντρο είναι 45 εκατοστά (βλ. σχήμα 1).

Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκε σύστημα οριζόντιας διάτρησης Witte BPR 30 με συνεχή κοχλία διάτρησης και ταυτόχρονης προώθησης μεταλλικού σωλήνα Φ273 (βλ. φωτ. 1 & 2). Η κοπτική κεφαλή προηγούνταν κατά 30 με 40 εκατοστά της σωλήνας προκειμένου να διευκολύνει την προώθησή της εντός του εδάφους. Τα προϊόντα διάτρησης εξάγονταν μέσα από την σωλήνα με την βοήθεια του κοχλία. Όταν ο μεταλλικός σωλήνας έφτανε στην επιθυμητή θέση, ο κοχλίας διάτρησης αποσύρεται από το εσωτερικό του σωλήνα αφήνοντάς τον μέσα στο έδαφος. Αφού έκλειναν οι δύο άκρες του σωλήνα με μεταλλικές τάπες, ο σωλήνας πληρωνόταν με τσιμεντένεμα.

Ο μεταλλικός σωλήνας είναι τρυπημένος σε διάφορα τμήματά του προκειμένου το τσιμεντένεμα να διαφύγει και να γεμίσει τυχόν κενά που έχει προκαλέσει η διάτρηση.

Σε όλο το μήκος υπογειοποίησης της οδού, έχουν κατασκευαστεί δεξιά και αριστερά πάσσαλοι αντιστήριξης πρανών με διάμετρο Φ1000. Πριν και μετά την σήραγγα, πραγματοποιήθηκε αρχικά ανοικτή εκσκαφή με ταυτόχρονη κατασκευή προσωρινών αγκυρίων και τοιχίων από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (βλ. φωτ. 3). Μόλις ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη πριν και μετά την σήραγγα, ξεκίνησε η διάνοιξη της σήραγγας με τμηματική εκσκαφή και παράλληλη τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων τα οποία θα υποστηρίξουν τους οριζόντιους μικροπασσάλους που με την σειρά τους θα υποστηρίξουν το υπερκείμενο έδαφος και Ρωμαϊκό Υδραγωγείο. Συνολικά θα κατασκευασθούν 15.000 μέτρα αγκυριών και θα σκυροδετηθούν προσωρινά τοιχία αντιστήριξης 1.000 κυβικών μέτρων περίπου.