Νομός Κορινθίας, 2018

Κατασκευή αγωγών με τη μέθοδο ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων (pipe jacking) στη Συκιά Ξυλοκάστρου Κορινθίας

Για την κατασκευή αγωγών στην περιοχή της Συκιάς Ξυλοκάστρου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων (Pipe jacking). Η μέθοδος αυτή συνίσταται στη διάνοιξη μικροσήραγγας με ειδικό κυλινδρικό εκσκαπτικό μηχάνημα με δυνατότητα ταυτόχρονης υδραυλικής προώθησης σωλήνων από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα αποτελούν και το μόνιμο αγωγό.

Για την διάνοιξη των  μικροσήραγγων επενδεδυμένων  με σωλήνες διαμέτρου Φ1800/2200mm , ο μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτήθηκε ήταν εκσκαφέας μικροσηράγγων mΤΒΜ Herenrrenknecht , τύπου Ανοιχτής Ασπίδας (Open Face Shield) με εξωτερική διάμετρο Φ2200mm,  εξοπλισμένο με υδραυλικό τηλεσκοπικό  βραχίονα με εκσκαπτικό πτύο, βραχίονα σημειακής κοπής (road-header) και   μεταφορική ταινία , ηλεκτροκίνητη μονάδα παροχής υδραυλικής πίεσης (power pack) για τη μετάδοση της υδραυλικής ενέργεια, δακτύλιος προώθησης και δακτύλιος αντίδρασης ,δύο υδραυλικοί γρύλλουι για την προώθηση της συστοιχίας σωληνών, ηλεκτρικό βαγονέτο με κάδο αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφής καθώς και τοπογραφικό όργανο με laser για την παρακολούθηση της ευθυγραμμίας.

Για  την ανέλκυση των προϊόντων εκσκαφής και τον καταβιβασμό των σωλήνων επένδυσης χρησιμοποιήθηκε τηλεσκοπικός γερανός.

Συνοπτικά τα βήματα των εργασιών αποτελούνται από τον καταβιβασμό και την εγκατάσταση της βάσης καθώς και των δακτυλίων στο φρεάτιο εισόδου το οποίο αποτελείται από φρεατοπασσάλους , κεφαλόδεσμο αγκύρια και εκτ,σκυρόδεμα. Εν συνεχεία τοποθετείται το μΤΒΜ και πραγματοποιειται εκσκαφή του μετώπου σε βήματα που καθορίζονται από τις δυνατότητες του μηχανήματος, τα χαρακτηριστικά του πετρώματος και το ύψος των υπερκειμένων. Η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής γίνεται μέσω της μεταφορικής ταινίας σε αυτοκινούμενο ηλεκτρικό φορείο με το οποίο μεταφέρονται μέχρι το φρεάτιο πρόσβασης. Η αποκομιδή τους εκτός φρεατίου γίνεται με γερανό .

Με την ολοκλήρωση του βήματος εκσκαφής ακολουθεί η υδραυλική προώθηση του σωλήνα κατά το αντίστοιχο μήκος. Η δύναμη ώθησης μεταφέρεται από τους γρύλλους στη συστοιχία των σωλήνων μέσω μεταλλικού δακτυλίου , η δε δύναμη προώθησης των σωλήνων μεταφέρεται στο τοιχίο αντίδρασης.

Επαναλαμβάνονται τα βήματα εκσκαφής και προώθησης μέχρι να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο μήκος του υπό κατασκευή τμήματος του αγωγού και τελος γίνεται ανάκτηση του μΤΒΜ από τα φρεάτια εξόδου.

Η συγκεκριμένη μέθοδος κατασκευής αγωγων  παρέχει:

  • Μικρότερη όχληση στην περιοχή εκτέλεσης του έργου καθώς δεν υπάρχει γενική εκσκαφή.
  • Αποφυγή της διαδικασίας ανεύρεσης και παράκαμψης των δικτύων ΟΚΩ στην περιοχή του έργου, μια διαδικασία με αβεβαιο χρονικό προγραμματισμό και μεγάλο κόστος
  • Σύμφωνα με τα παραπάνω οικονομικότερη και ταχύτερη κατασκευή του έργου.