Κιάτο Κορινθίας – Αίγιο Αχαΐας, 2017

Ολοκλήρωση Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου–Πάτρας

Κύριος του Έργου: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ
Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ ΑΕ
Προϋπολογισμός: 825.000€
Χρόνος Εκτέλεσης Εργασιών: Ιανουάριος 2015 – Απρίλιος 2017

Περιγραφή Γεωτεχνικών Εργασιών

Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση Νέας Σιδ/Κης Γραμμής Κορίνθου – Πάτρας», και συγκεκριμένα το Τμήμα «Κιάτο Κορινθίας – Αίγιο Αχαΐας», η Ανάδοχος εταιρεία κατασκευής ΜΕΤΚΑ ΑΕ, ανέθεσε στην SOLGRO ΕΠΕ την Κατασκευή Φρεατοπασσάλων – Εδαφοπασσάλων (Jet Grouting) – Προενταταμένων Αγκυρώσεων και Δοκών Προπορείας Φ193,7 (Forepoling) για την Σιδηροδρομική Σήραγγα ΣΣ4 στο Δερβένι Κορινθίας.

Στην περιοχή «Δερβένι Κορινθίας», προς την ΒΔ πλευρά του οικισμού, κατασκευάστηκαν οι πασσαλότοιχοι ΤΑ3 και ΤΑ15 εκατέρωθεν της Νέας Σιδηρ. Γραμμής (Χ.Θ. 52+554 – Χ.Θ. 53+231).

Ενδεικτικά κατασκευάστηκαν:
250μ φρεατοπάσσαλοι διαμέτρου Φ600, 450μ φρεατοπάσσαλοι διαμέτρου Φ800, 3.230μ φρεατοπάσσαλοι διαμέτρου Φ1200, 900μ φρεατοπάσσαλοι διαμέτρου Φ1500.

Στην συνέχεια των πασσαλοτοίχων και στην αρχή της Σήραγγας ΣΣ4 (Χ.Θ. 52+550), κατασκευάστηκε το τεχνικό Cut&Cover εξόδου, μήκους 119,52m, το οποίο
διέρχεται κάτω από την Ε.Ο. Αθηνών – Πάτρας. Ειδικά για την εκσκαφή και υποστήριξη των τελευταίων 30m του υπογείου έργου, λόγω των πολύ χαμηλού υπερκειμένων (0-7m), της μεγάλης τους εγκάρσιας κλίσης (μέχρι 43ο) και λόγω εδαφικών συνθηκών, απαιτήθηκαν μέτρα ενίσχυσης και προβελτίωσης του εδάφους. Τα μέτρα αυτά περιλάμβαναν την προενίσχυση της περιοχής διάνοιξης της σήραγγας μέσω εφαρμογής εδαφοπασσάλων αντικατάστασης εδάφους με τη μέθοδο του μονού συστήματος(jetgrouting), κατακορύφων διαμέτρου Φ80cm μήκους 10-15m και κεκλιμένων διαμέτρου Φ60cm, μήκους 17-22m, σε κάνναβο 2mx2m (συνολικού μήκους 4.800μ), την κατασκευή προεντεταμένων αγκυρώσεων (συνολικού μήκους 300μ).
Για την προετοιμασία της εκσκαφής της σήραγγας απαιτήθηκε και η προσωρινή υποστήριξη-ενίσχυση του μετώπου με 45 δοκούς προπορείας (Forepoling) Φ193,7/181,1mm, St 500/550, σε γωνία 140ο στη στέψη (μήκος δοκών 12μ).