Για την αποκατάσταση των βλαβών του πλινθόκτιστου κρηπιδότοιχου καθώς και των υφιστάμενων καθιζήσεων στο πλακόστρωτο παράλιο μέτωπο της Πρέβεζας, η μελέτη προέβλεπε την κατασκευή «πετάσματος» με εισπιεζόμενο αμμοτσιμέντο (μέθοδος Compaction Grouting). Οι διατρήσεις εκτελέστηκαν σε τρεις σειρές σε κάνναβο ανά 1,25μ. παράλληλα και 0,70μ. κάθετα αντίστοιχα στο μέτωπο, με χρήση σωλήνας Φ114χιλ μέχρι βάθους περίπου 4,5μ. Η εισπίεση του αμμοτσιμέντου πραγματοποιήθηκε με την ανάσυρση του σωλήνα ανά 50εκατ. καθ’ ύψος (δημιουργία βολβών) και με μέγιστη πίεση 10 ατμοσφαιρών ανάλογα της δομής του επί τόπου εδαφικού υλικού, ώστε να μην υπάρχουν διαρροές, αλλά και να μην κινδυνεύσει το λιθόκτιστο μέτωπο. Με τον τρόπο αυτό πληρώθηκαν με αμμοτσιμέντο τα όποια κενά υπήρχαν και ταυτόχρονα βελτιώθηκαν τα μηχανικά χαρακτηριστικά του εδαφικού υλικού. Επίσης για την αντιστήριξη του παραλιακού τοιχείου κατασκευάστηκαν εσωτερικά των μετατοπισμένων κρηπιδωμάτων και στις θέσεις αστοχίας τους, 2 (δύο) σειρές πεσσοειδώς  κείμενων οπλισμένων μικροπασσάλων Ø300 μήκους 10μ. και 1 (μία) σειρά ανάντη των μετατοπισμένων κρηπιδωμάτων στο όριο των παρτεριών, οπλισμένων μικροπασσάλων Ø300 μήκους 6μ σε αξονικές αποστάσεις 0,8μ.

Εκτελέστηκαν συνολικά περίπου 2.000μ. διατρημάτων compaction grouting, εισπιέστηκαν συνολικά 682μ3 αμμοτσιμέντου και κατασκευάστηκαν συνολικά 500μ μικροπασσάλων.