Νοµός Αιτωλοακαρνανίας, 2018

Επισκευή βλαβών πληµµυρών 2015-18 Ενίσχυση Θεµελίωσης µε Jet Grouting & Ηλώσεις στο ΜΥΗΕ ∆αφνοζωνάρα – Σανίδι Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Κύριος του Έργου: ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Υπεργολάβος Γεωτεχνικών: SOLGRO Ε.Π.Ε.
Τόπος Εκτέλεσης: Σανίδι, Νοµός Αιτωλοακαρνανίας
Προϋπολογισμός Υ/Ε Εργασιών: 312.000,00€

Α. Ταυτότητα Έργου & Εργασιών Επισκευής

Ο Ανάδοχος του Έργου είναι ιδιοκτήτης Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου εγκατεστηµένης ισχυς 8,5MW στη θέση ∆αφνοζωνάρα – Σανίδι, επί του ποταµού Αχελώου, στα διοικητικά όρια των ∆ήµων Αγράφων Ευρυτανίας και Αµφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο και λειτουργεί από το 2011.

Ο σκοπός των εργασιών είναι η επισκευή των σοβαρών ζηµιών που συνέβησαν στο Έργο εξαιτίας της µεγάλης πληµµύρας του ποταµού Αχελώου της 1ης Φεβρουαρίου 2015 καθώς και των επαναλαµβανόµενα µεγάλων πληµµυρών του τρέχοντος υδρολογικού έτους (02.12.2017 και 04.02.2018). Οι ζηµιές αυτές συνοψίζονται σε:

 • Κατάρρευση φατνώµατος αριστερού καθοδηγητικού τοιχίου της διώρυγας έκπλυσης φερτών στην πληµµύρα 2015.
 • Καταστροφή αντηρίδας στη ∆ιώρυγας Έκπλυσης φερτών – πληµµύρα 2015
 • Αστοχία φατνώµατος αριστερού καθοδηγητικού τοιχίου της ∆ιώρυγας Έκπλυσης φερτών στις πληµµύρες 2017-18.
 • Αστοχία πλακών λεκάνης αποτόνωσης ενέργειας µε ανύψωση φατνωµάτων της οπλισµένης πλάκας δαπέδου, ολίσθηση µονολίθων και µετακίνηση δοντιών λεκάνης στις πληµµύρες 2017-18.
 • Κατά τόπους διάβρωση σκυροδεµάτων.
 • Εκτεταµένη αστοχία κατάντη λιθορριπών προστασίας διώρυγας φυγής και συσσώρευση φερτών ανάντη και κατάντη του Έργου.

Β. Περιγραφή Γεωτεχνικών Εργασιών Έργου

Η Μελέτη επισκευής των παραπάνω ζηµιών περιλαµβάνει τις παρακάτω γεωτεχνικές εργασίες αποκατάστασης:

 • Κινητοποίηση όλου του αναγκαίου εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών.
 • ∆ιατρήσεις οπλισµένων πλακών (ΛΑΕ και ∆ΕΚ), πάχους 1m για την κατασκευή εδαφοπασσάλων και ηλώσεων Φ40.
 • Κατασκευή εδαφοπασσάλων (jet grouting).
 • Κατασκευή κατακόρυφων ηλώσεων µε οπλισµό Φ40. Κατά την διάτρηση χρησιµοποιήθηκε σύστηµα διάτρησης ODEX κατά το οποίο γίνεται παράλληλη διάτρηση και σωλήνωση της γεώτρησης λόγω καταπτώσεων των τοιχωµάτων της.
 • Κατασκευή οριζόντιων ηλώσεων µε οπλισµό Φ40 για ενίσχυση του αριστερού περιµετρικού τοιχίου στη διώρυγα παραγωγής ρεύµατος. Κατά την διάτρηση χρησιµοποιήθηκε σύστηµα διάτρησης ODEX.
 • Κατασκευή κεκλιµένων αποστραγγιστικών οπών κατά µήκος του αριστερού τοιχίου στη διώρυγα παραγωγής ρεύµατος.

Με τις γεωτεχνικές εργασίες που εκτελέστηκαν από την SOLGRO ΕΠΕ, επιτεύχθηκε η στεγάνωσης και ενίσχυσης της θεµελίωσης στη Λεκάνης Αποτόνωσης Ενέργειας (ΛΑΕ), της ∆ιώρυγα Έκπλυσης φερτών (∆ΕΚ) καθώς και του περιµετρικού τοιχίου στη ∆ιώρυγα Παραγωγής Ρεύµατος.