Νέο Ικόνιο, 2018

Εργασίες κατασκευής πασσάλων και εργασίες βελτίωσης εδάφους με κατασκευή πασσάλων jet grouting

Στα πλαίσια των εργασιών επέκτασης της Προβλήτας ΙΙΙ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας COSCO στο Νέο Ικόνιο απαιτήθηκε η κατασκευή φρεατοπασσάλων και εργασίες βελτίωσης του εδάφους με την κατασκευή πασσάλων jet grouting.

Για την εκσκαφή τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ σχήματος Γ και προκειμένου να αντιστηριχθεί η περιοχή εκσκαφής προβλέφθηκε η κατασκευή πασσάλων περιμετρικά της εκσκαφής σε απόσταση 7 εκατοστών μεταξύ των παριών των πασσάλων. Για τη στεγάνωση του εδάφους μεταξύ των πασσάλων κατασκευάσθηκαν πάσσαλοι jet grouting.

Συγκεκριμένα, κατασκευάσθηκαν 25 φρεατοπάσσαλοι ονομαστικής διαμέτρου 1200 χιλιοστών και κυμαινόμενου μήκους από 20 μέτρα έως 30 μέτρα και 18 πάσσαλοι jet grouting μήκους 21 μέτρων έκαστος.

Σύμφωνα με τη γεωτεχνική μελέτη στην περιοχή εργασίας παρουσιάζεται ένα αρχικό στρώμα παλαιών επιχώσεων αποτελούμενο από ασβεστολιθικά τεμάχια και χαλίκια με ιλυοαμμώδες υλικό πλήρωσης των κενών. Το συνολικό πάχος του συγκεκριμένου στρώματος είναι 20 περίπου μέτρα. Στη συνέχεια, υπάρχει ένα λατυποπαγές-ψηφιδοπαγές στρώμα  μέχρι το βάθος των 26 μέτρων. Ο υδροφόρος ορίζοντας (θαλασσινό νερό) βρίσκεται μόλις 2 μέτρα από το δάπεδο εργασίας. Στην περιοχή πλησίον της θάλασσας συναντώνται συμπαγείς τεχνητοί κυβόσχημοι ογκόλιθοι πάχους 2 μέτρων έκαστος μέχρι των βάθος των 8 μέτρων και στη συνέχεια λιθορριπή έδρασης πάχους 3 περίπου μέτρων.

Για την εκσκαφή των πασσάλων και για βάθος 20 περίπου μέτρων χρησιμοποιήθηκε σωλήνας επένδυσης διπλού τοιχώματος εξωτερικής διαμέτρου 1250 χιλιοστών και εσωτερικής διαμέτρου 1150 χιλιοστών. Η εκσκαφή διαμέσου του εσωτερικού της σωλήνωσης πραγματοποιήθηκε με την εναλλάξ χρήση καροταρίας και κουβά διαμέτρου 1100 χιλιοστών.

Για τη διάτρηση των τεχνητών ογκόλιθων χρησιμοποιήθηκε όμοιο σύστημα κοπτικών (καροταρία-κουβάς) διαμέτρου 1360  χιλιοστών. Μετά το πέρας τους η εκσκαφή πραγματοποιείται με τη χρήση του προαναφερόμενου σωλήνα επένδυσης. Για τη συγκράτηση του χρησιμοποιήθηκε υδραυλικός σφιγκτήρας.

Για την κατασκευή των εδαφοπασσάλων με τη μέθοδο  jet grouting χρησιμοποιήθηκε σύστημα αέρα-τσιμεντενέματος.Πραγματοποιήθηκε προδιάτρηση με τη χρήση αερόσφυρας προκειμένου να χαλαρώσει η εδαφική δομή.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν εντός χρονοδιαγράμματος με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η κατασκευή των πασσάλων και των εδαφοπασσάλων εξασφάλισε αντίστηριξη του χώρου εκσκαφής και την απαιτούμενη υδατοστεγανότητα του εφάφους.