Με βάση τα αποτελέσματα των γεωτεχνικών ερευνών που εκτελέστηκαν στην περιοχή του έργου, οι γεωτεχνικές στρώσεις αποτελούνταν από μαλακές αργίλους και χαλαρά ιλυοαμμώδη- αμμοιλυώδη γεωυλικά που παρουσίαζαν πτωχά μηχανικά χαρακτηριστικά διατμητικής αντοχής και παραμορφωσιμότητας. Για τον περιορισμό των καθιζήσεων και την αποφυγή της ρευστοποίησης των επιφανειακών εδαφικών στρώσεων απαιτήθηκε η κατασκευή χαλικοπασσάλων διαμέτρου φ1000χιλ. και μήκους περίπου 15,0μ. τοποθετημένους σε κάναβο 2,5Χ2,5μ. με την μέθοδο της βαθειάς δονητικής αντικατάστασης και την τροφοδοσία αδρανών από την επιφάνεια, (Wet Deep Vibro Replacement Top Feed method). Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε που ήταν ο Κύριος Εργολάβος, ανέθεσε στην εταιρεία μας την κατασκευή τους.

Το συνολικό μήκος των χαλικοπασσάλων που κατασκευάστηκαν ήταν περίπου 25.000 μέτρα, σε χρονική διάρκεια 4,5 μηνών και χρησιμοποιήθηκε ένα συγκρότημα κατασκευής αποτελούμενο από 1 γερανό τύπου Senebogen 655 και 1 δονητική στήλη τύπου Bauer TR85.