ΠΡΟΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ “TOP DOWN”

Προθεμελίωση με ειδικούς πασσάλους και αντιστήριξη έργων για ταυτόχρονη κατασκευή ανωδομής και υπογείων (κατασκευή «από πάνω προς τα κάτω»). Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη των εργασιών σε δύο ή και περισσότερα κατασκευαστικά «μέτωπα», με σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Ελαχιστοποίηση των οχλήσεων από την κατασκευή των υπόγειων χώρων
  • Επιτάχυνση του απαιτούμενου χρόνου της συνολικής κατασκευής
  • Επιτάχυνση του χρόνου παράδοσης της ανωδομής
  • Αύξηση της απόδοσης της επένδυσης