Οι υποθεμελιώσεις εφαρμόζονται με μεγάλη αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα κατασκευών όπως: διατηρητέα κτήρια με ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης, μνημεία, εργασίες προστασίας κατασκευών από παρακείμενες εκσκαφές, προσθήκη υπογείων, κ.λπ. Επίσης, χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση αστοχιών, που μπορεί να οφείλονται σε ανεπαρκή σχεδιασμό ή σε αλλαγή των γεωτεχνικών συνθηκών.

Στις τεχνικές υποθεμελιώσεων περιλαμβάνονται:

  • Κατασκευή πασσάλων / μικροπασσάλων
  • Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting)
  • Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης
  • Ενέσεις συμπύκνωσης (Compaction Grouting)
  • Ενέσεις με χημικά
  • Οριζόντιοι μικροπάσσαλοι (Forepoling)