Η πλήρωση των κενών ενός εδαφικού ή των ρωγμών ενός βραχώδους σχηματισμού με ένεμα υπό πίεση βελτιώνει τα μηχανικά χαρακτηριστικά και μειώνει τη διαπερατότητά του, εξασφαλίζοντας στεγανοποίηση. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται και για τη δημιουργία στεγανού πετάσματος, για τον έλεγχο υπόγειας ροής. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη για τη στεγανοποίηση θεμελίωσης φραγμάτων, τη σταθεροποίηση και στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών βαθιών εκσκαφών ή τη σταθεροποίηση σηράγγων και θεμελιώσεων κτηρίων. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν:

  • Τσιμεντενέσεις
  • Τσιμεντενέσεις με βαλβιδωτούς σωλήνες (T.A.M.)
  • Χημικές ενέσεις
  • Ενέσεις συμπύκνωσης (Compaction Grouting)
  • Εδαφοπασσάλους (Jet Grouting)