Στις τεχνικές κατασκευής λιμενικών έργων περιλαμβάνονται:

 • Μεταλλικοί, πρόχυτοι και έγχυτοι πάσσαλοι
 • Μεταλλικές και πρόχυτες πασσαλοσανίδες
 • ∆ιαφράγματα
 • Αλληλοτεμνόμενοι πάσσαλοι
 • Κατακόρυφα στραγγιστήρια
 • Χαλικοπάσσαλοι – ∆ονητική αντικατάσταση
 • Βαθιά δονητική συμπύκνωση
 • ∆υναμική συμπύκνωση
 • Πλωτές προβλήτες
 • Πλωτοί κυματοθραύστες
 • Υποθεμελιώσεις υφιστάμενων λιμενικών έργων
 • Μαρίνες