Τα στοιχεία βαθιάς θεμελίωσης συνήθως εφαρμόζονται για την ελαχιστοποίηση των καθιζήσεων των κατασκευών σε μέτρια – μαλακά εδάφη, καθώς και για την ελαχιστοποίηση των οριζόντιων μετακινήσεων, σε περίπτωση σεισμικής δόνησης ή εφαρμογής οριζόντιων φορτίσεων.

Στις μεθόδους βαθιών θεμελιώσεων περιλαμβάνονται:

  • Φρεατοπάσσαλοι με χρήση προσωρινής σωλήνωσης
  • Φρεατοπάσσαλοι με χρήση μπεντονιτικού αιωρήματος
  • Φρεατοπάσσαλοι με χρήση συνεχούς έλικας (Continuous Flight Auger)
  • Πάσσαλοι εκτόπισης (FDP)
  • Προκατασκευασμένοι πάσσαλοι
  • Μεταλλικοί πάσσαλοι
  • Μπαρέτες – ∆ιαφράγματα
  • Μικροπάσσαλοι