Οι βελτιώσεις εδαφών είναι επεμβάσεις που έχουν σκοπό την αλλαγή της δομής προβληματικού εδάφους, ώστε να αυξηθεί η φέρουσα ικανότητά του και, γενικότερα, τα μηχανικά του χαρακτηριστικά.

Οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι:

  • Δυναμική συμπύκνωση (Dynamic Compaction)
  • Δονητική συμπύκνωση (Vibro Compaction)
  • Δονητική αντικατάσταση (Vibro Replacement)
  • Κατακόρυφα στραγγιστήρια (Vertical Drains)
  • Αμμοπάσσαλοι (Sand Drains)
  • Χαλικοπάσσαλοι (Stone Columns)
  • Βαθιά ανάμειξη εδάφους (Deep Mixing)