Για να εξασφαλισθεί η σταθερότητα κατακόρυφων ή κεκλιμένων ορυγμάτων εκσκαφής, ως προς την παραλαβή φορτίων που προέρχονται από ωθήσεις γαιών και υδροστατικές πιέσεις, κατασκευάζονται προσωρινά ή μόνιμα στοιχεία αντιστήριξης. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται και οι μετακινήσεις όμορων ή κοντινών κατασκευών.

Για την υλοποίηση μιας αντιστήριξης εφαρμόζονται οι ακόλουθες τεχνικές:

 • Προσωρινές προεντεταμένες αγκυρώσεις
 • Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις
 • Σιδηροπάσσαλοι με αγκυρώσεις (μέθοδος Berlinoise)
 • Αντιστηρίξεις με μεταλλικές αντηρίδες
 • Έγχυτοι φρεατοπάσσαλοι με αγκυρώσεις
 • Έγχυτα διαφράγματα με αγκυρώσεις
 • Αλληλοτεμνόμενοι φρεατοπάσσαλοι με αγκυρώσεις
 • Μεταλλικές πασσαλοσανίδες
 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite & Shotcrete)
 • Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting)
 • Εδαφοηλώσεις (Soil Nailing)
 • Μικροπάσσαλοι