Λίγα λόγια για τη Solgro

Με όπλο την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και έχοντας πάντα πρώτη προτεραιότητα την οργάνωση, την ποιότητα, τη συνέπεια και την ασφάλεια πορευόμαστε δυναμικά και υπεύθυνα όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας μας.
Τα σύνθετα και μεγάλα έργα που έχουμε υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία και η διαρκής επένδυση σε υλικοτεχνική υποδομή, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία τα οποία κατατάσσουν τη Solgro στις κορυφαίες και πλέον αξιόπιστες κατασκευαστικές εταιρείες του χώρου.

περισσότερα
null

Προηγμένη Τεχνογνωσία και Εξειδικευμένες Λύσεις

null

Υψηλά Καταρτισμένο Επιστημονικό και Τεχνικό Δυναμικό

null

Σύγχρονος Μηχανολογικός Εξοπλισμός

null

Αξιοπιστία και Ασφάλεια

Εξειδικευόμαστε

Θεμελιώσεις

Τα στοιχεία βαθιάς θεμελίωσης συνήθως εφαρμόζονται για την ελαχιστοποίηση των καθιζήσεων των κατασκευών σε μέτρια – μαλακά εδάφη, καθώς και για την ελαχιστοποίηση των οριζόντιων μετακινήσεων, σε περίπτωση σεισμικής δόνησης ή εφαρμογής οριζόντιων φορτίσεων.

περισσότερα…

Αντιστηρίξεις

Για να εξασφαλισθεί η σταθερότητα κατακόρυφων ή κεκλιμένων ορυγμάτων εκσκαφής, ως προς την παραλαβή φορτίων που προέρχονται από ωθήσεις γαιών και υδροστατικές πιέσεις, κατασκευάζονται προσωρινά ή μόνιμα στοιχεία αντιστήριξης.

περισσότερα…

Βελτιώσεις Εδαφών

Οι βελτιώσεις εδαφών είναι επεμβάσεις που έχουν σκοπό την αλλαγή της δομής προβληματικού εδάφους, ώστε να αυξηθεί η φέρουσα ικανότητά του και, γενικότερα, τα μηχανικά του χαρακτηριστικά.

περισσότερα…

Jet Grouting

Μέθοδος διοχέτευσης ενέματος στο έδαφος, με σύστημα ακροφυσίων υψηλής πίεσης (500 bars), η οποία δημιουργεί, με ταυτόχρονη ανάμειξη, στήλες τσιμέντου – εδάφους, με βελτιωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά.

περισσότερα…

Υπόγεια Έργα

Καινοτόμα μέθοδος εκσκαφής μικροσηράγγων με υδραυλική προώθηση σωλήνων. Ιδανική για την κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων, αποβλήτων και φυσικού αερίου, καθώς και για την κατασκευή καλωδιοδρόμων.

περισσότερα…

Τσιμεντενέσεις

Η πλήρωση των κενών ενός εδαφικού ή των ρωγμών ενός βραχώδους σχηματισμού με ένεμα υπό πίεση βελτιώνει τα μηχανικά χαρακτηριστικά και μειώνει τη διαπερατότητά του, εξασφαλίζοντας στεγανοποίηση.

περισσότερα…

Υποθεμελιώσεις

Οι υποθεμελιώσεις εφαρμόζονται με μεγάλη αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα κατασκευών όπως: διατηρητέα κτήρια με ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης, μνημεία, εργασίες προστασίας κατασκευών από παρακείμενες εκσκαφές, προσθήκη υπογείων, κ.λπ.

περισσότερα…

Λιμενικά Έργα

Τα στοιχεία βαθιάς θεμελίωσης συνήθως εφαρμόζονται για την ελαχιστοποίηση των καθιζήσεων των κατασκευών σε μέτρια – μαλακά εδάφη, καθώς και για την ελαχιστοποίηση των οριζόντιων μετακινήσεων, σε περίπτωση σεισμικής δόνησης ή εφαρμογής οριζόντιων φορτίσεων.

περισσότερα…

Τελευταία Έργα